Integritetspolicy

Om du har kommit hit är det ett tillförlitligt tecken på att du värdesätter din integritet. Vi förstår detta mycket väl, och det är därför vi ger dig ett dokument där du på ett och samma ställe hittar reglerna för behandling av personuppgifter och användning av cookies och annan spårningsteknik i samband med driften av webbplatsen https://organicpolska.com.

Till att börja med är administratören av webbplatsen Organic Polska Sp. z o.o., Lubelska 5, 24-173 Markuszów, NIP: 7123182278, REGON: 060524966.

Denna integritetspolicy har strukturerats i form av frågor och svar. Valet av denna form dikterades av omsorgen om tydlighet och läsbarhet av den information som presenteras för dig.

Om du har några frågor om integritetspolicyn kan du när som helst kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till biuro@organicpolska.com.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?
Administratören av dina personuppgifter är Organic Polska Sp. z o.o., Lubelska 5, 24-173 Markuszów, NIP: 7123182278, REGON: 060524966.

2 Vem kan du kontakta angående behandlingen av dina personuppgifter?

Som en del av implementeringen av dataskydd i vår organisation har vi beslutat att inte utse ett dataskyddsombud på grund av att det inte är obligatoriskt i vår situation. För frågor som rör dataskydd och integritet i allmänhet kan du kontakta: biuro@organicpolska.com

3. Vilken information har vi om dig?
Beroende på syftet kan vi behandla följande information om dig:

 • namn
 • E-postadress
 • Uppgifter som ingår i e-postkorrespondens.
 • telefonnummer
 • IP-adress

Vi har listat specifik information ovan. Å andra sidan hittar du de kategorier av personuppgifter som tilldelats de olika behandlingsändamålen i bilaga 1 till denna sekretesspolicy.

Dessutom använder vi verktyg som samlar in en rad uppgifter om dig som är relaterade till din användning av vår webbplats. Detta omfattar i synnerhet följande information:

 • information om din enhet, ditt operativsystem och din webbläsare
 • användar-ID
 • IP-adress med förbehåll för trunkering och anonymisering
 • Datum för besök på platsen
 • undersidor som visas
 • tid spenderad på webbplatsen
 • övergångar mellan undersidor
 • musklick eller tryck på skärmen
 • klick på enskilda länkar
 • den källa från vilken du går till sidan
 • din åldersgrupp
 • Ditt kön
 • Din ungefärliga plats begränsad till
 • Dina intressen bestäms av dina onlineaktiviteter
 • Denna information benämns hädanefter i denna integritetspolicy som "Anonym information"
 • Anonym information har inte i sig, enligt vår uppfattning, karaktären av personuppgifter, eftersom den inte gör det möjligt för oss att identifiera dig och vi inte jämför den med de typiska personuppgifter vi samlar in om dig. Med tanke på den strikta rättspraxisen i Europeiska unionens domstol och de delade meningarna bland jurister har vi dock som en försiktighetsåtgärd, om anonym information tillskrivs karaktären av personuppgifter, också inkluderat detaljerade förklaringar i denna sekretesspolicy om behandlingen av denna information.

Eftersom anonym information samlas in av de tredjepartsverktyg som vi använder, behandlas anonym information också av verktygsleverantörerna enligt villkoren i deras användarvillkor och integritetspolicyer. Anonym information används också av leverantörerna av de enskilda verktygen för att tillhandahålla och förbättra tjänsterna, hantera tjänsterna, utveckla nya tjänster, mäta reklamens effektivitet, skydda mot bedrägerier och missbruk samt anpassa innehållet och reklamen som visas på de enskilda webbplatserna, sidorna och applikationerna.

De verktyg vi använder som innebär insamling av anonym information anges i bilaga 2 till denna sekretesspolicy.

4 Varifrån får vi dina personuppgifter?
I de flesta fall ger du dem till oss själv. Detta inträffar när:

 • du kontaktar oss via e-post
 • du följer våra profiler på sociala medier eller interagerar med innehåll som vi publicerar på sociala medier
 • I bilaga 1 till denna sekretesspolicy har vi tilldelat källan till datainsamling till vart och ett av behandlingsändamålen.

Dessutom kan viss information om dig samlas in automatiskt av de verktyg vi använder:

 • webbplatsmekanismen samlar in din IP-adress
 • de externa verktyg som anges i bilaga 2 till denna sekretesspolicy samlar in anonym information relaterad till dina aktiviteter på webbplatsen


5. Är dina uppgifter säkra?
Vi värnar om säkerheten för dina personuppgifter. Vi analyserar riskerna med de olika processerna för behandling av dina uppgifter och genomför sedan lämpliga åtgärder för säkerhet och skydd av personuppgifter. Vi övervakar kontinuerligt den tekniska infrastrukturens tillstånd, utbildar vår personal, ser över de förfaranden som finns och gör nödvändiga förbättringar. Om du har några frågor om dina personuppgifter står vi till ditt förfogande på: biuro@organicpolska.com

6 För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?
Syftet med behandlingen av dina personuppgifter anges i bilaga 1 till denna integritetspolicy.

7. Hur länge kommer vi att spara dina personuppgifter?
Lagringsperioder anges separat i förhållande till varje behandlingsändamål. Du hittar denna information i bilaga 1 till denna integritetspolicy. De flesta uppgifter raderas efter det att preskriptionstiden för anspråk har löpt ut.

8 Vilka är mottagarna av dina personuppgifter?
Vi vågar påstå att det moderna näringslivet inte klarar sig utan tjänster som tillhandahålls av tredje part. Vi använder oss också av sådana tjänster. Vissa av dessa tjänster omfattar behandling av dina personuppgifter. Tredjepartsleverantörer som är involverade i behandlingen av dina personuppgifter är:

 • hostingleverantören, som lagrar data på servern
  molnprogramvaruleverantör där databehandling sker
 • den bokföringsbyrå som behandlar dina fakturauppgifter
  en leverantör av underhållstjänster som får tillgång till uppgifterna om det tekniska arbete som utförs berör områden där personuppgifter finns
 • andra underleverantörer som får tillgång till uppgifterna om omfattningen av deras verksamhet kräver sådan tillgång

Alla enheter som anges ovan behandlar dina uppgifter på grundval av förtroendeavtal om behandling av personuppgifter med oss och garanterar en adekvat nivå av skydd av personuppgifter.

Vid behov kan dina uppgifter lämnas ut till en juridisk rådgivare eller advokat som har tystnadsplikt. Behovet kan uppstå ur ett rättsligt behov som kräver tillgång till dina personuppgifter.

Dina uppgifter delas med budfirmor i den utsträckning som krävs för att leverera din beställning. Dessa företag blir oberoende registeransvariga för dina personuppgifter. Dessutom deltar vi i ett program för undersökning av kundnöjdhet/återkoppling från kunder. Om du samtycker till att ingå i nöjdhetsundersökningen kommer dina uppgifter att delas med organisatören av kundnöjdhets-/kundfeedbackundersökningsprogrammet, som därmed kommer att bli personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.

När det gäller anonym information har dessutom leverantörerna av de verktyg eller plug-ins som samlar in anonym information tillgång till den. Leverantörerna av dessa verktyg är sina egna registeransvariga för de uppgifter som samlas in i dem och kan dela dessa uppgifter enligt de villkor som de anger i sina egna regler och sekretesspolicyer, som ligger utanför min kontroll.

9. Överför vi dina uppgifter till tredje land eller internationella organisationer?
Ja, en del av behandlingen av dina personuppgifter kan innebära överföring till tredje land.

Vi överför dina personuppgifter till tredjeländer i samband med användningen av verktyg som lagrar personuppgifter på servrar i tredjeländer, särskilt i USA. Leverantörerna av dessa verktyg garanterar en adekvat nivå av skydd för personuppgifter genom de relevanta efterlevnadsmekanismer som föreskrivs i RODO, särskilt genom användning av standardavtalsklausuler.

Verktyg som innebär överföring av data till tredje land:

 • värdskap
 • faktureringssystem
 • moln

Följande information överförs till tredje land:

 • Upphandlingsdata
 • Uppgifter som ingår i e-postkorrespondens.

Vi vill också påminna dig om att vi använder externa verktyg som kan samla in anonym information. Vi har nämnt detta flera gånger i denna policy, bland annat som svar på en tidigare fråga. Leverantörerna av dessa verktyg använder ofta servrar runt om i världen, i synnerhet i Amerikas förenta stater (USA), för att lagra den insamlade informationen.

10. Använder vi oss av profilering? Fattar vi automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter?
Vi fattar inga beslut gentemot dig som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som skulle få rättsliga följder för dig eller på liknande sätt väsentligt påverka dig.

Ja, vi använder verktyg som kan vidta vissa åtgärder beroende på den information som samlas in av spårningsmekanismerna, men vi anser att dessa åtgärder inte har någon väsentlig inverkan på dig, eftersom de inte skiljer din situation som kund, inte påverkar villkoren i det avtal du kan ingå med oss osv.

Med hjälp av vissa verktyg kan vi t.ex. rikta personlig reklam till dig baserat på dina tidigare aktiviteter på webbplatsen eller föreslå produkter som kan vara av intresse för dig. Detta kallas för beteendestyrd annonsering. Vi uppmuntrar dig att lära dig mer om beteendebaserad annonsering, särskilt när det gäller integritetsfrågor. Du hittar detaljerad information, inklusive möjligheten att hantera dina inställningar med avseende på beteendestyrd annonsering, här.

Vi understryker att jag inom de verktyg jag använder endast har tillgång till anonym information. Denna information lagras på servrarna hos leverantörerna av de enskilda verktygen, och dessa servrar kan oftast vara belägna runt om i världen.

11. Vilka rättigheter har du i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter?
RODO ger dig följande potentiella rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina uppgifter och att få en kopia av dem,
 • Rätt till rättelse (ändring) av dina uppgifter,
 • Rätt till radering (om du anser att det inte finns några skäl för oss att behandla dina uppgifter kan du begära att vi raderar dem),
 • Rätten att begränsa behandlingen (du kan begära att vi begränsar behandlingen till att endast lagra dina uppgifter eller utföra aktiviteter som överenskommits med dig om vi, enligt din åsikt, har felaktiga uppgifter eller behandlar dem på ett orimligt sätt),
 • Rätten att invända mot behandling (du har rätt att invända mot behandling på grundval av ett berättigat intresse; du bör ange den särskilda situation som du anser motiverar att vi stoppar den behandling som omfattas av invändningen; vi kommer att sluta behandla dina uppgifter för dessa ändamål om vi inte kan visa att skälen för vår behandling åsidosätter dina rättigheter eller att dina uppgifter är nödvändiga för oss för att fastställa, hävda eller försvara våra anspråk),
 • Rätt till dataportabilitet (du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få de personuppgifter som du har lämnat till oss på grundval av ett avtal eller ditt samtycke; du kan få dessa uppgifter skickade direkt till en annan enhet),
 • Rätten att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter om du tidigare har gett ett sådant samtycke,
 • rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (om du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett olagligt sätt kan du lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter eller någon annan behörig tillsynsmyndighet).

Reglerna för utövandet av de rättigheter som anges ovan beskrivs i detalj i artiklarna 16-21 i RODO. Vi uppmanar dig att bekanta dig med dessa bestämmelser. För vår del anser vi att det är nödvändigt att förklara för dig att de rättigheter som anges ovan inte är absoluta och att du inte kommer att ha rätt till dem i samband med all behandling av dina personuppgifter.

Vi betonar att en av de rättigheter som anges ovan alltid är tillgänglig för dig - om du anser att vi har brutit mot dataskyddsbestämmelserna vid behandlingen av dina personuppgifter, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter).

Du kan också alltid begära att vi ger dig information om vilka uppgifter vi har om dig och för vilka ändamål vi behandlar dem. Skicka helt enkelt ett e-postmeddelande till biuro@organicpolska.com. Vi har dock gjort allt för att se till att den information som är av intresse för dig beskrivs utförligt i denna sekretesspolicy. Du kan också använda den e-postadress som anges ovan om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

12. Använder vi cookies och vilka är de?
Vår webbplats, liksom nästan alla andra webbplatser, använder cookies.

Cookies är liten textinformation som lagras på din terminalenhet (t.ex. dator, surfplatta, smartphone) och som kan läsas av vårt IKT-system (våra egna cookies) eller av tredje parts IKT-system (tredjepartscookies). Specifik information kan registreras och lagras i cookies, som sedan kan nås av IKT-system för specifika ändamål.

Vissa av de cookies som vi använder raderas när din webbläsarsession avslutas, dvs. när du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies lagras på din terminalutrustning och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker webbplatsen (permanenta cookies). Om du vill veta mer om cookies som sådana kan du t.ex. läsa detta material: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

13 På vilken grund använder vi cookies?
Vi använder cookies på grundval av ditt samtycke, utom när cookies är nödvändiga för att korrekt tillhandahålla en elektronisk tjänst till dig.

Cookies som inte är nödvändiga för att korrekt tillhandahålla den elektroniska tjänsten förblir blockerade tills du har gett ditt samtycke till användningen av cookies. Under ditt första besök på webbplatsen visar vi ett meddelande till dig där vi ber om ditt samtycke.

Observera att om du inaktiverar eller begränsar cookies kan du hindras från att använda vissa av de funktioner som finns på vår webbplats och kan orsaka svårigheter att använda webbplatsen, liksom många andra webbplatser som använder cookies. Om du till exempel blockerar cookies för insticksprogram för sociala medier kan det hända att du inte kan använda de knappar, widgetar och sociala funktioner som finns på webbplatsen.

14. Kan du stänga av cookies?
Ja, du kan hantera dina cookie-inställningar i din webbläsare. Du kan blockera alla eller vissa cookies. Du kan också blockera cookies för specifika webbplatser. Du kan också när som helst radera tidigare sparade cookies och andra webbplats- och plug-in-data.

Webbläsare erbjuder också möjlighet till inkognitoläge. Detta kan du använda om du inte vill att information om besökta sidor och nedladdade filer ska sparas i din surf- och nedladdningshistorik. Cookies som skapas i inkognitoläget raderas när du stänger alla fönster i detta läge.

Det finns också plug-ins för att kontrollera cookies, t.ex. Ghostery (https://www.ghostery.com). Möjligheten att kontrollera cookies kan också tillhandahållas av ytterligare programvara, särskilt antiviruspaket etc.

Dessutom finns det verktyg tillgängliga på internet för att kontrollera vissa typer av cookies, i synnerhet för att kollektivt hantera inställningar för beteendebaserad annonsering (t.ex. www.youronlinechoices.com/, www.networkadvertising.org/choices).

Observera att inaktivering eller begränsning av cookies kan hindra dig från att använda vissa av de funktioner som finns på vår webbplats och kan orsaka svårigheter att använda vår webbplats, liksom många andra webbplatser som använder cookies. Om du till exempel blockerar cookies för insticksprogram för sociala medier kan det hända att du inte kan använda de knappar, widgetar och sociala funktioner som finns på vår webbplats.

15 För vilka ändamål använder vi våra egna cookies?
Egna cookies används för att se till att de olika mekanismerna på webbplatsen fungerar korrekt, t.ex. att de formulär som finns på webbplatsen överförs korrekt.

Egna cookies lagrar också information om ditt samtycke till cookies.

16 Vilka cookies från tredje part används?
Vår webbplats använder cookies från tredje part som är kopplade till de verktyg som anges i bilaga 2 till denna integritetspolicy. Enskilda verktyg kan använda mer än en cookie, men vi har avstått från att lista dem i detalj för att inte överväldiga dig med överdriven information och utifrån antagandet att det kommer att vara tydligare för dig att använda en lista över verktygen tillsammans med en indikation på de syften för vilka de används än att lista alla cookies som tekniskt fungerar inom varje verktyg.

Vi har också avstått från att ange omfattningen av den information som samlas in i cookies för varje verktyg som används, med tanke på att varje verktyg samlar in information relaterad till dina egenskaper och beteenden på vår webbplats. I detta avseende hanterar vi anonym information, som vi nämnde tidigare i denna sekretesspolicy.

Vi är medvetna om de krav som ställs av Europeiska unionens domstol, men vi har ändå avstått från att ange livslängden för de cookies som används av enskilda verktyg. För att på ett tillförlitligt sätt kunna fastställa livslängden för varje cookie skulle vi behöva överösa dig med överdriven information, vilket inte på något sätt skulle uppfylla principen om öppenhet och läsbarhet för den information som tillhandahålls dig. Dessutom kan livslängden för cookies ändras så aktivt från verktygsleverantörernas sida att vi inte kan utöva tillförlitlig kontroll över detta. Förutom att bestämma livslängden för cookies vill vi påminna dig om att det enda alternativet för verklig kontroll över hur länge information lagras i cookies är för dig att hantera cookies direkt. Från din webbläsare kan du när som helst radera cookies som lagrats på din enhet.

Här vill vi än en gång understryka att vi inom ramen för cookies inte har tillgång till information som skulle göra det möjligt för oss att identifiera dig. I detta avseende har vi att göra med anonym information, som vi har nämnt som en del av denna integritetspolicy.

När det gäller statistik- och marknadsföringsverktyg kan vi dessutom se olika rapporter som genererats på grundval av anonym information, men när det gäller andra verktyg får vi inte ens tillgång till den information som samlas in i cookies, utan är endast intresserade av om funktionerna i det verktyg som verktyget har installerats för fungerar korrekt på vår webbplats.

17. Spårar vi ditt beteende på vår webbplats?
Ja, vi använder verktyg som innebär att vi samlar in information om dina aktiviteter på vår webbplats. Dessa verktyg listas i bilaga 2 till denna integritetspolicy.

18. Riktar vi riktad reklam till dig?
Ja, vi använder annonsverktyg genom vilka vi kan rikta annonsering till specifika målgrupper som definieras på grundval av olika kriterier såsom ålder, kön, intressen, yrke, jobb, aktiviteter som tidigare utförts på vår webbplats. Dessa verktyg finns förtecknade i bilaga 2 till denna integritetspolicy.

19. Hur kan du hantera din integritet?
Svaret på denna fråga finns på många ställen i denna integritetspolicy, t.ex. vid beskrivningen av enskilda verktyg, beteendestyrd annonsering, samtycke till cookies osv. Vi har dock återigen samlat denna information på ett ställe för att underlätta för dig. Nedan hittar du en lista över alternativ för att hantera din integritet.

 • cookie-inställningarna i din webbläsare
  insticksprogram för webbläsare som stöder hantering av cookies, t.ex. Ghostery
 • Ytterligare programvara för hantering av cookies,
  inkognitoläge i webbläsaren
 • inställningar för beteendebaserad annonsering, t.ex. youronlinechoices.com
 • inställningar hos tredjepartsleverantörer av verktyg (länkarna till inställningarna har samlats in som en del av bilaga 2 till denna sekretesspolicy)

20 Vad är serverloggar?
Användningen av webbplatsen innebär att förfrågningar skickas till den server där webbplatsen lagras. Varje förfrågan till servern registreras i serverns loggar.

Loggarna innehåller bland annat din IP-adress, datum och tid för servern, information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder. Loggarna sparas och lagras på servern.

De uppgifter som lagras i serverloggarna är inte kopplade till specifika användare av webbplatsen och används inte av oss för att identifiera dig.

Serverloggarna är endast hjälpmaterial för administrationen av webbplatsen, och deras innehåll avslöjas inte för någon annan än de som är behöriga att administrera servern.

21. Är det något annat du bör veta?
Som du kan se är ämnena behandling av personuppgifter, användning av cookies och hantering av integritet i allmänhet ganska komplexa. Vi har gjort vårt bästa för att se till att detta dokument ger dig den mest långtgående kunskapen om de frågor som är viktiga för dig. Om något är oklart för dig, om du vill veta mer eller om du bara vill prata om din integritet är du välkommen att mejla oss på biuro@organicpolska.com.

22. Kan denna integritetspolicy komma att ändras?
Ja, vi kan komma att ändra denna integritetspolicy, särskilt på grund av tekniska förändringar i vår tjänst och ändringar i lagstiftningen. Om du är en registrerad användare av tjänsten kommer du att få ett meddelande om eventuella ändringar av sekretesspolicyn.

Denna integritetspolicy gäller från och med 27.05.2022

 

Ekologiskt Polen

Tillverkaren av kartongförpackningar – Organic Polska Sp. z o.o. – är ett familjeföretag med lång erfarenhet. Vi har funnits på marknaden sedan 2009 och från första början har vi lanserat nya och mer intressanta produkter som är anpassade till de mest krävande kundernas behov. Vårt utbud omfattar bland annat: IBC-er i wellpapp, transportförpackningar, pallar i wellpapp, stabiliserande element (t.ex. profiler och avskiljare i wellpapp). Våra lösningar hjälper kunderna att eliminera tunga material (t.ex. trä) och icke-organiska material (t.ex. polystyren) från sina processer, förenkla förpackningsprocessen och eliminera skador under transport, vilket ger besparingar och förbättrad image. Om du vill veta mer om vad vi har att erbjuda och hur vi kan förbättra din logistik kan du kontakta våra rådgivare personligen.

Kontakt:
Kontor:
Adress:
5 Lubelska gatan
24-173 Markuszów